MVP

Lektor ďalšieho vzdelávania

Skrátený názov: Lektor ďalšieho vzdel.
Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 150
Teória: 82
Prax: 68
Popis: vzdeláva v rámci ďalšieho vzdelávania dospelých

modul č.1 – andragogické kompetencie

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 50
Teória: 36
Prax: 14
Popis:pozná všeobecné zásady vzdelávania dospelých a vie ich aplikovať v praxi

modul č.2 – didaktické kompetencie

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 50
Teória: 16
Prax: 34
Popis:pozná didaktiku dospelých a vie ju aplikovať v praxi

modul č.3 – sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie 

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 50
Teória: 30
Prax: 20
Popis:orientuje sa v rôznych sociálnych situáciách, je obratný a efektívny v jednaní s ľuďmi, vie reflektovať vlastné konanie a rozvíjať svoje kompetencie

Všeobecná charakteristika:

Vzdelávací program umožňuje záujemcom získať čiastočnú kvalifikáciu „Lektor ďalšieho vzdelávania“. Program sa uskutočňuje v rámci neformálneho vzdelávania a rozvíja schopnosti, zručnosti, záujmy a potreby záujemcov mimo rámec bežného školského vzdelávania. Vzdelávací program má modulovú štruktúru. Rozdelenie obsahu do jednotlivých modulov rešpektuje základné požiadavky na kompetencie lektora vo vzdelávaní dospelých. Obsah jednotlivých modulov je zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal spôsobilosti umožňujúce mu efektívne vykonávať lektorskú činnosť.

Poznámka:

Modulový vzdelávací program nemôžu absolvovať uchádzači zamestnaní v Bratislavskom kraji, nakoľko miesto realizácie projektu je dané pre Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Ľutujeme, ale vami vybraný modulový vzdelávací program je už uzavretý z hľadiska naplnenia kapacity uchádzačov.

Na stiahnutie:
MVP Lektor