Aktivity

Aktivity národného projektu:

Aktivity národného projektu sa prioritne zameriavajú na zvyšovanie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých prostredníctvom rozvoja týchto systémov a rozvoja podporných nástrojov, ktoré budú zamerané na zabezpečenie kvality týchto systémov.

Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva sa bude realizovať pre cieľ Konvergencia (všetky regióny s výnimkou BSK). Národný projekt prispeje k lepšej pripravenosti a lepšej uplatniteľnosti absolventov ďalšieho vzdelávania na trhu práce, čím prispeje k ekonomickému rozvoju a konkurencieschop­nosti SR.

Aktivity sa zameriavajú na zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania prostredníctvom zabezpečenia kvality vzdelávacích programov, vzdelávacích inštitúcií ako aj zabezpečením kvalitného personálu. Aktivity sa zameriavajú na rozvoj ľudských zdrojov vytvorením takých vzdelávacích programov, ktoré zabezpečia vzdelávajúcim sa rozvoj ich vedomostí, zručností a spôsobilostí ako aj ich nadobudnutie a tým lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Zároveň im poradenské služby vytvorené v rámci tohto projektu umožnia lepšiu orientáciu sa v ďalšom vzdelávaní a tým rozvoj vlastnej budúcnosti. Spoluprácou so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami ako aj so samotnými zamestnávateľmi sa projekt zameria na nadobudnutie alebo rozšírenie si vedomostí, zručností a spôsobilostí v najžiadanejších kvalifikáciách na trhu práce v rámci 10 odvetví priemyslu, remesiel, služieb.

Národný projekt prispeje k napĺňaniu rámcových aktivít prostredníctvom realizácie odborných aktivít 1.1, 1.2 a 1.3. Strategický cieľ a špecifické ciele národného projektu budú naplnené realizáciou nasledujúcich aktivít:

Názov aktivityVäzba na merateľný ukazovateľ výsledkuMerná jednotkaPočet jednotiek
Hlavné aktivity   
1.1 Rozvoj systému ďalšieho vzdelávaniaPočet novovytvorených vzdelávacích programovpočet44
 Počet inovovaných/no­vovytvorených učebných materiálovpočet44
 Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektupočet6720
1.2 Rozvoj systému poradenstva pre dospelýchPočet novovytvorených vzdelávacích programovpočet1
 Počet inovovaných/no­vovytvorených učebných materiálovpočet1
 Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektupočet20252
1.3 Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelýchPočet zavedených elektronických služiebpočet1