Spolupráca » Verejnosť

JEDNOTLIVCI

Aktivita 1.1:

Jednotlivci: možnosť výberu z kvalitných vzdelávacích programov na získanie úplnej alebo čiastočnej odbornej spôsobilosti (úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie), možnosť absolvovať skúšku na overenie úplnej alebo čiastočnej odbornej spôsobilosti (úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie), možnosť získať osvedčenie uznávané zamestnávateľmi, možnosť lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Aktivita 1.2:

Jednotlivci: získajú možnosť orientovať sa v ponuke vzdelávacích programov ako hlavného nástroja pre rozvoj kariéry, získajú možnosť poradiť sa o chýbajúcich zložkách vlastného rozvoja.

Aktivita 1.3:

Jednotlivci: získajú objektívne a ucelené informácie o ďalšom vzdelávaní, o možnostiach rozvoja svojej kariéry, získajú možný nástroj na financovanie ďalšieho vzdelávania.