Spolupráca » Zamestnávateľ

ZAMESTNÁVATEĽ

Aktivita 1.1:

Zamestnávatelia: možnosť zúčastňovať sa na tvorbe vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, možnosť zúčastňovať sa na skúške na overenie úplnej alebo čiastočnej odbornej spôsobilosti (úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie), možnosť overiť si, či jednotlivec naozaj ovláda vedomosti, zručností a spôsobilosti nevyhnutné pre danú čiastočnú alebo úplnú odbornú spôsobilosť (úplnú alebo čiastočnú kvalifikáciu).

Aktivita 1.2:

Zamestnávatelia: získajú možnosť nájsť všetky dôležité informácie na jednom mieste, získajú možnosť prenášať požiadavky trhu práce do poradenského a vzdelávacieho systému.

Aktivita 1.3:

Zamestnávatelia: získajú možný nástroj na financovanie ďalšieho vzdelávania, získajú nástroj na identifikáciu svojich vzdelávacích potrieb a vzdelávacích potrieb svojich zamestnancov.