O projekte » Ciele projektu

Cieľ projektu

Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých prostredníctvom zvyšovania jeho kvality

Špecifický cieľ projektu 1

Zvyšovanie účasti osôb na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania

Strategický cieľ projektu

Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých prostredníctvom zvyšovania jeho kvality.

Dopad/prínos a výstupy projektu

1.) Systém ďalšieho vzdelávania

personál (lektor, manažér); uznávanie výsledkov ĎV a praxe (možnosť získania „výučného listu“, živnostenského oprávnenia); minimálne štandardy pre vzdelávací program ĎV (personálne, priestorové, materiálno-technické zabezpečenie) štandardy kvality vzdelávacích inštitúcií ĎV financovanie ĎV; zapojenie SOŠ do ĎV a uznávania jeho výsledkov

2.) Systém poradenstva pre dospelých

personál metodika na poskytovanie poradenstva vytvorenie poradenských centier

3.) Monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb

Kampaň na zvýšenie povedomia dospelých o ĎV – zvýšenie účasti