Aktuality

Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje medzinárodnú konferenciu konanú pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pod záštitou Didiera Lopinota, veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku

Systém poradenstva a vzdelávania dospelých vo Francúzsku – výmena skúseností medzi Slovenskom a Francúzskom,

ktorá sa uskutoční v dňoch 16. – 17. septembra 2015 v hoteli Austria Trend v Bratislave.

Pre riadenie a plánovanie života a svojej kariéry potrebujeme poznať a rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. Významný je aj priestor pre možnosti nasmerovania svojej kariéry želaným smerom prostredníctvom ďalšieho vzdelávania. Úlohou legislatívy je vytvorenie podmienok pre uznávanie výsledkov vzdelávania dospelých, zabezpečenie a kontrolu kvality a udržiavanie efektívnej koordinácie procesov v celom systéme vzdelávania dospelých a poradenstva v SR. Umožnenie uznávania výsledkov vzdelávania počas celého života a poskytovanie cieleného vzdelávania a poradenstva dospelým v SR sú jedným zo spôsobov ako pristupovať k životu každého jednotlivca zodpovedne.

Prenos dobrej praxe a pohľad zo strany zástupcov Francúzska prizvaných k predstaveniu francúzskeho systému vzdelávania dospelých a poradenstva poskytne účastníkom konferencie nový náhľad a inšpiráciu na tvorbu systému vzdelávania dospelých a poradenstva v SR.

Diskutovanými témami konferencie budú:

  • predstavenie vzdelávania dospelých na Slovensku,
  • vzdelávanie dospelých vo Francúzsku (financovanie, výber vzdelávacích programov, obsah vzdelávania, kvalita vzdelávania, kvalita vzdelávacích inštitúcií),
  • uznávanie výsledkov vzdelávania dospelých vo Francúzsku,
  • poradenstvo vo Francúzsku,
  • poradenstvo na Slovensku.

Súčasťou konferencie budú i workshopy zamerané na:

1.) hodnotenie vedomostí a zručností

2.) uznávanie výsledkov vzdelávania dospelých, systém poradenstva – príklady dobrej praxe

3.) systém zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania dospelých