Aktivity

Aktivita 1.1: Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania – charakteristika

  • budú popísané štandardy a pripravené a poskytnuté vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania pre lektorov ďalšieho vzdelávania (aby nadobudli lektorské zručnosti pre vzdelávanie dospelých) a pre manažérov vzdelávania (aby nadobudli zručnosti potrebné pre vytváranie vzdelávacích programov)
  • pre vybratých 40 najžiadanejších kvalifikácií na trhu práce v 10 odvetviach priemyslu budú pripravené vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na získanie požadovaných odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí a tieto budú poskytnuté jednotlivcom (zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie budú predovšetkým stredné odborné školy). Budú vytvorené modulovo, kde každý modul sa bude rovnať čiastočnej kvalifikácii, čiže potrebných vedomostí, zručností a spôsobilostí pre pracovnú činnosť. Takto vytvorené modulové vzdelávacie programy budú stanovovať minimálne štandardy kladené na vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie odbornej spôsobilosti – čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie
  • budú vytvorené skúšobné komisie a vytvorený systém uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania, aby bolo zaručené, že výstupy z ďalšieho vzdelávania budú porovnateľné s výstupmi z počiatočného vzdelávania a tým uznateľné zamestnávateľmi
  • budú popísané štandardy kvality vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania a celý takto vytvorený systém bude zaručovať kvalitu ďalšieho vzdelávania