8.1.2014, Aktuality

Základné informácie o projekte:

Cieľ projektu:
Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých prostredníctvom zvyšovania jeho kvality

Špecifický cieľ projektu 1:
Zvyšovanie účasti osôb na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania

Programové obdobie:
2007 – 2013

Operačný program:
Vzdelávanie

Financovanie:
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Prioritná os:
2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ

Opatrenie:
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Žiadateľ:
Národný ústav celoživotného vzdelávania

Požadovaná výška NFP €:
27 993 607,83 EUR

Trvanie projektu:
01/2013 – 09/2015

Umiestnenie projektu (NUTS III):
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Národný projekt prispeje k lepšej pripravenosti a lepšej uplatniteľnosti absolventov ďalšieho vzdelávania na trhu práce modernými formami a metódami vzdelávania podporenými zapojením zamestnávateľov definujúcich potreby trhu práce do projektu, čím prispeje k ekonomickému rozvoju a konkurencieschop­nosti SR, ako aj zabezpečí zvýšenie povedomia osôb o ďalšom vzdelávaní a poradenstve, čím sa dosiahne zvýšenie počtu osôb zúčastňujúcich sa na ďalšom vzdelávaní, čo je jedným z hlavných cieľov Európskej únie.

Národný projekt sa zameria predovšetkým na ďalšie odborné vzdelávanie v nasledujúcich odvetviach priemyslu, remesiel a služieb:

 • Strojárstvo
 • Elektrotechnika
 • Automobilový priemysel
 • Stavebníctvo
 • Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
 • Drevárstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Remeslá a služby
 • Papiernictvo a polygrafia
 • Ťažobný priemysel

Strategický cieľ projektu:
Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých prostredníctvom zvyšovania jeho kvality.

Prínos pre prax:
Slovenská republika, čo sa týka počtu osôb zúčastňujúcich sa na programoch ďalšieho vzdelávania, je s 2,8 % medzi poslednými členskými krajinami Európskej únie a z toho dôvodu je nevyhnutné uskutočniť reformu ďalšieho vzdelávania a nastaviť systém poradenstva pre dospelých.

Súlad s Programovým vyhlásením vlády:
„Cielená podpora celoživotného vzdelávania, tak aby rástol ľudský a sociálny kapitál na úrovni podnikov, zvlášť u malého a stredného podnikania“

Východiskové materiály:
Národný program reforiem; Európa 2020; Commission staff working paper; Uznesenie Rady o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých; Rezolúcia Rady Európskej únie č. 2008/C 319/02 „Lepšie začlenenie poradenstva do stratégií ; Stratégia celoživotného vzdelávania 2011.

Zhodnotenie súčasného stavu v oblasti ďalšieho vzdelávania na Slovensku:

Podľa výsledkov Eurostatu z roku 2010, počet osôb v Slovenskej republike, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách ďalšieho vzdelávania, nepresahuje 3 %. Tento výsledok nedáva dobrý obraz o ďalšom vzdelávaní na Slovensku. Väčšina zo vzdelávajúcich sa zúčastňuje výlučne jazykového vzdelávania alebo vzdelávania, ktoré sú povinní absolvovať v rámci pracovného procesu. Jednotlivci, ako i zamestnávatelia nemajú k súčasne ponúkaným vzdelávacím programom dôveru, neexistuje proces uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa, certifikáty (osvedčenia), ktoré jednotlivci obdržia po absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania nemajú vypovedaciu hodnotu. Ďalším problémovým faktom je zlá previazanosť reálnych potrieb trhu práce a „zbytočne“ širokospektrálnej ponuky vzdelávacích aktivít. Poskytovanie ďalšieho vzdelávania je voľnou živnosťou a teda vzdelávacie programy môže v súčasnosti poskytovať každý. Nie sú stanovené ani minimálne štandardy kvality vzdelávacej inštitúcie, ale ani minimálne štandardy pre lektorov ďalšieho vzdelávania, či vzdelávací program.


Časový rámec realizácie projektu:

Názov aktivityZačiatok realizácie aktivityUkončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity  
1.1. Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania01/201309/2015
1.2. Rozvoj systému poradenstva pre dospelých01/201309/2015
1.3. Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých01/201309/2015
Podporné aktivity  
Riadenie projektu01/201309/2015
Publicita a informovanosť01/201309/2015

Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu:

Aktivity národného projektu sa prioritne zameriavajú na zvyšovanie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých prostredníctvom rozvoja týchto systémov a rozvoja podporných nástrojov, ktoré budú zamerané na zabezpečenie kvality týchto systémov.

Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva sa bude realizovať pre cieľ Konvergencia (všetky regióny s výnimkou BSK). Národný projekt prispeje k lepšej pripravenosti a lepšej uplatniteľnosti absolventov ďalšieho vzdelávania na trhu práce, čím prispeje k ekonomickému rozvoju a konkurencieschop­nosti SR.

Aktivity sa zameriavajú na zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania prostredníctvom zabezpečenia kvality vzdelávacích programov, vzdelávacích inštitúcií ako aj zabezpečením kvalitného personálu. Aktivity sa zameriavajú na rozvoj ľudských zdrojov vytvorením takých vzdelávacích programov, ktoré zabezpečia vzdelávajúcim sa rozvoj ich vedomostí, zručností a spôsobilostí ako aj ich nadobudnutie a tým lepšie uplatnenie sa trhu práce. Zároveň im poradenské služby vytvorené v rámci tohto projektu umožnia lepšiu orientáciu sa v ďalšom vzdelávaní a tým rozvoj vlastnej budúcnosti. Spoluprácou so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami ako aj so samotnými zamestnávateľmi sa projekt zameria na nadobudnutie alebo rozšírenie si vedomostí, zručností a spôsobilostí v najžiadanejších kvalifikáciách na trhu práce v rámci 10 odvetví priemyslu, remesiel, služieb.

Národný projekt prispeje k napĺňaniu rámcových aktivít prostredníctvom realizácie odborných aktivít 1.1, 1.2 a 1.3. Strategický cieľ a špecifické ciele národného projektu budú naplnené realizáciou nasledujúcich aktivít:

Názov aktivityVäzba na merateľný ukazovateľ výsledkuMerná jednotkaPočet jednotiek
Hlavné aktivity   
1.1 Rozvoj systému ďalšieho vzdelávaniaPočet novovytvorených vzdelávacích programovpočet44
 Počet inovovaných/no­vovytvorených učebných materiálovpočet44
 Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektupočet6720
1.2 Rozvoj systému poradenstva pre dospelýchPočet novovytvorených vzdelávacích programovpočet1
 Počet inovovaných/no­vovytvorených učebných materiálovpočet1
 Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektupočet20252
1.3 Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelýchPočet zavedených elektronických služiebpočet1

Dopad/prínos a výstupy projektu:

1.) Systém ďalšieho vzdelávania:

 • personál (lektor, manažér);
 • uznávanie výsledkov ĎV a praxe (možnosť získania „výučného listu“, živnostenského oprávnenia);
 • minimálne štandardy pre vzdelávací program ĎV (personálne, priestorové, materiálno-technické zabezpečenie)
 • štandardy kvality vzdelávacích inštitúcií ĎV
 • financovanie ĎV;
 • zapojenie SOŠ do ĎV a uznávania jeho výsledkov

2.) Systém poradenstva pre dospelých

 • personál
 • metodika na poskytovanie poradenstva
 • vytvorenie poradenských centier

3.) Monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb

 • Kampaň na zvýšenie povedomia dospelých o ĎV – zvýšenie účasti

Terajší stav a úžitky realizovaných aktivít národného projektu

Národný projekt bude mať priamy dopad vo forme úžitku na všetky subjekty zúčastnené v procesoch ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých. Najhlavnejšími subjektmi sú zamestnávatelia, osoby zúčastňujúce sa vzdelávacích a poradenských aktivít, vzdelávacie inštitúcie.


Prínos pre jednotlivcov

Terajší stav a úžitok pre jednotlivcov:

Na trhu vzdelávania pôsobí v súčasnosti vyše 1100 vzdelávacích inštitúcií a akreditovaných je vyše 4000 vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania s rozličným obsahovým zameraním. Je len veľmi málo vzdelávacích inštitúcií, ktoré komunikujú so zamestnávateľmi a ktoré zameriavajú svoje vzdelávacie aktivity na potreby trhu práce, teda ktoré prepájajú svoju ponuku s dopytom. Jednotlivci sa v tejto ponuke vzdelávacích aktivít nevedia orientovať, nemajú základné informácie o kvalite vzdelávacích inštitúcií a kvalite ponúkaných vzdelávacích programov a teda sa často stáva, že absolvovaním vzdelávacieho programu nezískajú vedomosti, zručnosti a spôsobilosti potrebné pre danú kvalifikáciu alebo profesiu a osvedčenie, ktoré získajú, nevypovedá o tom, že sú zruční a hodia sa na danú pracovnú pozíciu, z toho dôvodu ich zamestnávateľ po absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania do zamestnania nezoberie. Taktiež si jednotlivci nemôžu dať uznať svoje vedomosti, zručnosti a spôsobilosti nadobudnuté praxou, nakoľko síce existuje právna norma, ktorá rieši overovanie odbornej spôsobilosti, ale jej riadne vykonávanie závisí od implementácie projektu a teda od riadneho nastavenia a otestovania systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania.

Situácia po implementácii projektu:

Nakoľko budú v rámci projektu vytvorené štandardy kvality pre vzdelávacie inštitúcie a vzdelávacie programy, ktoré, ak budú vytvorené za účelom získania odbornej zručnosti, budú musieť tieto štandardy spĺňať, tieto budú zárukou pre jednotlivca, že vedomosti, zručnosti a spôsobilosti získané v ďalšom vzdelávaní budú zárukou budúceho možného uplatnenia sa na trhu práce i po absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Zároveň si, vo vytvorenom a otestovanom systéme ďalšieho vzdelávania, budú môcť dať uznať svoje vedomosti, zručnosti a spôsobilosti nadobudnuté praxou. Taktiež sa pomocou diseminačnej kampane a systému poradenstva pre dospelých budú vedieť orientovať v bohatej ponuke vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania a budú si vedieť plánovať svoju účasť na vzdelávacích aktivitách ďalšieho vzdelávania ako aj rozvoju svojej kariéry. 

Prínos pre zamestnávateľov

Terajší stav a úžitok pre zamestnávateľov:

Zamestnávatelia v súčasnej dobe participujú na vytváraní štátnych a školských vzdelávacích programov, ale nezúčastňujú sa na tvorbe vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré tým pádom neodrážajú ich reálne potreby a potreby trhu práce. Na základe spomenutého a keďže neexistuje systém hodnotenia kvality vzdelávacích inštitúcií, nemajú možnosť si overiť, či v danom ponúkanom vzdelávacom programe jednotlivec naozaj získa vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré pre výkon tej ktorej profesie nutne potrebuje, nezúčastňujú sa ukončovania vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania a teda osvedčenia, ktoré jednotlivec v ďalšom vzdelávaní získa, neuznávajú.

Situácia po implementácii projektu:

Nakoľko sa zamestnávatelia zapoja do tvorby modulových vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, do definovania štandardov kvality vzdelávacích inštitúcií ako aj do realizácie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti, teda do nastavenia a realizácie systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa, budú mať dostatok informácií o kvalite vzdelávacích programov ako aj o vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach jednotlivcov získaných v rámci ďalšieho vzdelávania a praxou a na tomto základe budú uznávať osvedčenia vydané v ďalšom vzdelávaní. Zároveň sa nastaví a spustí tak vyžadovaná spolupráca medzi štátom, vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi, ktorej výsledkom bude zosúladenie potrieb trhu práce s ponukou vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania. 

Prínos pre vzdelávacie inštitúcie

Terajší stav a úžitok pre vzdelávacie inštitúcie:

V súčasnosti nie sú jasne definované požiadavky na vzdelávacie inštitúcie poskytujúce ďalšie vzdelávanie. Z tejto situácie ťažia najmä menšie a menej kvalitné vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa častokrát dostanú do popredia ponúknutou nižšou cenou za vzdelávací program ďalšieho vzdelávania. Pri žiadostiach o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania robia vzdelávacie inštitúcie často chyby, nakoľko nie sú presne stanovené požiadavky, čo má vzdelávací program obsahovať, aký má byť jeho rozsah pre tú ktorú odbornú spôsobilosť a pod. Lektori, ktorí pre vzdelávacie inštitúcie pracujú, často nemajú základné zručnosti pre vzdelávanie dospelých. Nie sú stanovené štandardy pre hodnotenie kvality vzdelávacích inštitúcií, prostredníctvom ktorých by sa vzdelávacie inštitúcie medzi sebou oddelili a vedeli identifikovať zo strany zamestnávateľov ale i jednotlivcov. Výsledným efektom vyššie uvedeného je skutočnosť, že zamestnávatelia nemajú dôveru vo vzdelávanie realizované takýmito vzdelávacími inštitúciami, neuznávajú jeho výsledky a tým sa znižuje záujem o ďalšie vzdelávanie zo strany jednotlivcov.

Situácia po implementácii projektu:

Pre vzdelávacie inštitúcie sa počas implementácie projektu vytvoria štandardy ako má vyzerať modulový vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, čo má obsahovať, aký má mať rozsah a pod., to znamená bezproblémové získanie akreditácie pre vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania na nadobudnutie odbornej spôsobilosti, ktorá bude skutočnou zárukou kvality vzdelávacieho programu. Zároveň sa vytvoria štandardy pre hodnotenie kvality vzdelávacích inštitúcií, ktoré umožnia kvalitným vzdelávacím inštitúciám vystúpiť do popredia a selektovať sa na základe kvality. Tým, že bude nastavená spolupráca zamestnávateľov v ďalšom vzdelávaní, budú zamestnávatelia podporovať vzdelávacie inštitúcie poskytujúce kvalitné vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania a uznávať výsledky, ktoré jednotlivci získajú absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Zároveň, systémom monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb, budú vzdelávacie inštitúcie poznať potreby trhu práce týkajúce sa vzdelávacích potrieb a tým budú vedieť zacieliť ponúkané vzdelávacie programy na tieto potreby.