Spolupráca » Inštitúcia

Inštitúcie

Vaše ciele nás zaujímajú ! Je Vaším cieľom poskytovať štátom uznané kvalitné akreditované vzdelávacie programy, na ktorých vzniku sa podieľali i zamestnávate­lia ?

Nie je ľahké získať kvalitný personál pre Vaše ciele, ani exkluzivitu na trhu vzdelávania? S nami sa Vám to môže podariť !

Čo je Vaším cieľom a ako nám môžete pomôcť ?

Naše ciele sú spoločné a Vaše úspechy sú i našimi. Naša inštitúcia NÚCŽV, ktorá je priamo riadená MŠVVaŠ je i mediátorom vašich požiadaviek . Naša náročnosť na kvalitu a Vaše ambície Vám pomôžu uspieť na trhu vzdelávania. Priamo tak podporíme váš rast s dodaním záruky toho, že nároky zamestnávateľov, jednotlivcov a vzdelávacích inštitúcií sú tak vo vzájomnej harmónii s cieľom kariérneho rastu pre všetkých.

Čo presne môžeme získať, ak sa rozhodneme pre spoluprácu s NÚCŽV?

Vaša vzdelávacia inštitúcia získa prehľadné informácie o ponuke vzdelávacích programov a možnosť prezentovať svoje kvalitné vzdelávacie programy. Získate i podklady pre vytváranie vzdelávacích programov, ktoré umožnia jednoduchšiu akreditáciu.

Čo musím spraviť, ak sa chcem zapojiť do spolupráce ?

Podmienkou je splnenie nastavených štandardov kvality. Tieto štandardy boli vytvorené v spolupráci so zástupcami ministerstiev, zamestnancov a vzdelávacích inštitúcií. Vzdelávacie štandardy vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania/rozsah, obsah…/na nadobudnutie odbornej spôsobilosti sú skutočnou zárukou kvality vzdelávacieho programu. V rámci pilotnej implementácie projektu bezplatne zaškolíme lektorov ďalšieho vzdelávania, ktorí budú na vysokej odbornej úrovni poskytovať vzdelávanie vo Vašej inštitúcii. Kontaktným bodom je NÚCŽV. Kontakty nájdete tu a na cvanu.sk. Naši odborní zamestnanci Vám poskytnú všetky potrebné informácie.

Aká je „pridaná hodnota“ práce NÚCŽV na vzdelávacích programoch, ktorých je v súčasnosti toľko ?

Záruka kvality, ktorá sa stane súčasťou fungujúceho mechanizmu na Slovensku ! Navyše, vytváraním systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb budú vzdelávacie inštitúcie poznať potreby trhu práce a budú si tak môcť vybrať vhodné vzdelávacie programy ako náplň svojej práce. Tým, že sme organizácia priamo riadená MŠVVŠ, sme tak „kvalifikovanejší“ a pripravenejší na presadzovanie našich spoločných záujmov v oblasti vzdelávacích programov, aktivít ďalšieho odborného vzdelávania a uznávania odbornej spôsobilosti a praxe, aj na spoluprácu so štátnymi orgánmi než iné organizácie, inštitúty a asociácie.