Aktivity

Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu:

Aktivity národného projektu sa prioritne zameriavajú na zvyšovanie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých prostredníctvom rozvoja týchto systémov a rozvoja podporných nástrojov, ktoré budú zamerané na zabezpečenie kvality týchto systémov.

Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva sa bude realizovať pre cieľ Konvergencia (všetky regióny s výnimkou BSK). Národný projekt prispeje k lepšej pripravenosti a lepšej uplatniteľnosti absolventov ďalšieho vzdelávania na trhu práce, čím prispeje k ekonomickému rozvoju a konkurencieschop­nosti SR.

Aktivity sa zameriavajú na zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania prostredníctvom zabezpečenia kvality vzdelávacích programov, vzdelávacích inštitúcií ako aj zabezpečením kvalitného personálu. Aktivity sa zameriavajú na rozvoj ľudských zdrojov vytvorením takých vzdelávacích programov, ktoré zabezpečia vzdelávajúcim sa rozvoj ich vedomostí, zručností a spôsobilostí ako aj ich nadobudnutie a tým lepšie uplatnenie sa trhu práce. Zároveň im poradenské služby vytvorené v rámci tohto projektu umožnia lepšiu orientáciu sa v ďalšom vzdelávaní a tým rozvoj vlastnej budúcnosti. Spoluprácou so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami ako aj so samotnými zamestnávateľmi sa projekt zameria na nadobudnutie alebo rozšírenie si vedomostí, zručností a spôsobilostí v najžiadanejších kvalifikáciách na trhu práce v rámci 10 odvetví priemyslu, remesiel, služieb.

Národný projekt prispeje k napĺňaniu rámcových aktivít prostredníctvom realizácie odborných aktivít 1.1, 1.2 a 1.3. Strategický cieľ a špecifické ciele národného projektu budú naplnené realizáciou nasledujúcich aktivít:

Názov aktivityVäzba na merateľný ukazovateľ výsledkuMerná jednotkaPočet jednotiek
Hlavné aktivity   
1.1 Rozvoj systému ďalšieho vzdelávaniaPočet novovytvorených vzdelávacích programovpočet44
 Počet inovovaných/no­vovytvorených učebných materiálovpočet44
 Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektupočet6720
1.2 Rozvoj systému poradenstva pre dospelýchPočet novovytvorených vzdelávacích programovpočet1
 Počet inovovaných/no­vovytvorených učebných materiálovpočet1
 Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektupočet20252
1.3 Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelýchPočet zavedených elektronických služiebpočet1

Charakteristika jednotlivých aktivít:

Aktivita 1.1 Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania:

  • budú popísané štandardy a pripravené a poskytnuté vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania pre lektorov ďalšieho vzdelávania (aby nadobudli lektorské zručnosti pre vzdelávanie dospelých) a pre manažérov vzdelávania (aby nadobudli zručnosti potrebné pre vytváranie vzdelávacích programov)
  • pre vybratých 40 najžiadanejších kvalifikácií na trhu práce v 10 odvetviach priemyslu budú pripravené vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na získanie požadovaných odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí a tieto budú poskytnuté jedntolivcom (zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie budú predovšetkým stredné odborné školy). Budú vytvorené modulovo, kde každý modul sa bude rovnať čiastočnej kvalifikácii, čiže potrebných vedomostí, zručností a spôsobilostí pre pracovnú činnosť. Takto vytvorené modulové vzdelávacie programy budú stanovovať minimálne štandardy kladené na vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie odbornej spôsobilosti – čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie
  • budú vytvorené skúšobné komisie a vytvorený systém uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania, aby bolo zaručené, že výstupy z ďalšieho vzdelávania budú porovnateľné s výstupmi z počiatočného vzdelávania a tým uznateľné zamestnávateľmi
  • budú popísané štandardy kvality vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania a celý takto vytvorený systém bude zaručovať kvalitu ďalšieho vzdelávania.

Aktivita 1.2 Rozvoj systému poradenstva pre dospelých:

  • budú popísané štandardy a vytvorený a poskytnutý vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pre poradcov pre poradenstvo pre dospelých (tútori poradenských centier)
  • budú popísané štandardy a metodika pre poskytovanie poradenstva pre dospelých
  • bude vytvorená celoslovenská sieť poradní (25), ktoré zabezpečia poradenstvo zamerané na rozvoj kariérneho a osobnostného rastu, informovanosť jednotlivcov o vzdelávacích programoch počiatočného a ďalšieho vzdelávania, o možnostiach vykonania skúšky na uznanie výsledkov ďalšieho vzdelávania,

Aktivita 1.3 Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých:

  • bude spustená kampaň na zabezpečenie informovanosti jednotlivcov o aktivitách v projekte, o vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania, o možnostiach, ktoré majú, aby sa mohli do vzdelávacieho procesu ďalšieho vzdelávania zapojiť, o uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa. Kampaň bude zameraná na propagáciu ďalšieho odborného vzdelávania.
  • bude vytvorený systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb jednotlivcov, ale i zamestnávateľov, aby sa mohlo ďalšie vzdelávanie zacieliť presne na požiadavky trhu práce
  • bude vytvorený systém financovania ďalšieho vzdelávania