O projekte

CIELE PROJEKTU

Cieľ projektu:

 • Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých prostredníctvom zvyšovania jeho kvality

Špecifický cieľ projektu 1:

 • Zvyšovanie účasti osôb na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania

Strategický cieľ projektu:

 • Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých prostredníctvom zvyšovania jeho kvality.

Dopad/prínos a výstupy projektu:

1.) Systém ďalšieho vzdelávania:

 • personál (lektor, manažér);
 • uznávanie výsledkov ĎV a praxe (možnosť získania „výučného listu“, živnostenského oprávnenia);
 • minimálne štandardy pre vzdelávací program ĎV (personálne, priestorové, materiálno-technické zabezpečenie)
 • štandardy kvality vzdelávacích inštitúcií ĎV
 • financovanie ĎV;
 • zapojenie SOŠ do ĎV a uznávania jeho výsledkov

2.) Systém poradenstva pre dospelých

 • personál
 • metodika na poskytovanie poradenstva
 • vytvorenie poradenských centier

3.) Monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb

 • Kampaň na zvýšenie povedomia dospelých o ĎV – zvýšenie účasti