Aktuality » Konferencie

Konferencia je určená zástupcom škôl, zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií a štátnych inštitúcií. Účastníci dostanú základné informácie o ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých, o výstupoch národného projektu, ktoré budú slúžiť ako podklad pre tvorbu modulových vzdelávacích programov, ich realizáciu ako aj ukončovanie. Zároveň dostanú informácie o úlohách poradenských centier, ktoré im pomôžu pri vlastnom kariérnom rozvoji ako aj pri rozvoji zamestnancov.

Pozvánka

Utorok 5. 11. 2013

Dokumenty na stiahnutie:
/files/articles/pro­gram-konferencia-5.-11.2013.pdf, /files/articles/pro­gram-konferencia-5.11.2013-aj.pdf, /files/articles/bro­zura-konferencia-5.11.2013.pdf

9:00 – 9:30
Registrácia účastníkov

9:30 – 9:45
Zahájenie konferencie

Privítanie
JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka NUCZV

Úvodné slovo
zástupca MŠVVaŠ SR

9:45 – 10:15
Zapojenie do projektu PIAAC(medzinárodná správa projektu PIAAC)
WiliamThorn, Senior Analyst, Directorate of Education and Skills, Programme for the International Assessment of Adult Competencies

10:15 –10:45
Národná správa projektu PIAAC
Ing. Adriana Mesárošová, PhD.

10:45 –11:15
PIAAC- Výzvy do budúcna ; Analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania dospelých
JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka NUCZV

11:15 –11:45
Prínos celoživotného vzdelávania pre zamestnancov (uplatniteľnosť na trhu práce)
PhDr. Emil Machyna, prezident OZ KOVO

11:45 – 12:15
Prestávka

12:15 – 12:35
Hlavné aktivity a stratégie projektu
Aktivita 1. Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania
PhDr. Katarína Babulíková, odborná garantka Národného projektu CVANU

12:35 – 12:55
Aktivita 2.Rozvoj systému poradenstva pre dospelých
PhDr. Jana Tholtová,odborná garantka Národného projektu CVANU

12:55 – 13:15
Aktivita 3. Podporné nástroje pre rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých
Ing. Juraj Borgula, viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR

13:15 – 14:15
Obedová prestávka

14:15 – 14:30
Budovanie dôvery vo vzdelávanie, diskusia
Ing. Vladimír Synek, CSc., riaditeľ CorporateConsul­tingGroup, s.r­.o.

14:30 – 14:50
Panel
Výhody pre jednotlivcov, diskusia
Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., odborný garant Národného projektu CVANU

14:50 – 15:10
Prestávka

15:10 – 15:30
Výhody pre zamestnávateľov, diskusia
Ing. Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR

15:30 – 15:50
Výhody pre inštitúcie a MŠVVaŠ SR, diskusia
Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník MŠVVaŠ SR

15:50 – 16:10
Zhrnutie a diskusia, záver dňa

obr 1obr 2obr 4obr 5obr 6obr 7obr 8obr 9obr 10obr 11obr 12obr 13obr 14obr 15 obr 16