Výstupy

Výstupy etapy 1.1.1

Výstupy etapy 1.1.2

 • Realizácia 40 úplných MVP ďalšieho vzdelávania pre nadobudnutie úplnej odbornej spôsobilosti (úplnej kvalifikácie) a x modulov pre nadobudnutie čiastočnej odbornej spôsobilosti (čiastočnej kvalifikácie) vrátane skúšky na overenie odbornej spôsobilosti.
 • Uskutočnené vzdelávacie programy pre lektorov ďalšieho vzdelávania (150 hodín/vzde­lávací program)
 • Uskutočnené vzdelávacie programy pre manažérov ďalšieho vzdelávania (100 hodín/vzde­lávací program)
 • Uskutočnené vzdelávacie programy pre členov a predsedov skúšobných komisií (20 hodín/program)
 • Uskutočnený vzdelávací program pre zamestnancov a profesionálov, ktorí sa podieľajú na riadení, administrácii a implementácii projektov financovaných EÚ
 • Uskutočnený vzdelávací program pre manažérov výrobných podnikov 
 • Správa o realizácii každého modulového vzdelávacieho programu

Verejné obstarávanie

 • Zriadenie riadiaceho výboru pre plnenie zákazky v zmysle platnej legislatívy (členovia – interní zamestnanci)
 • Vytvorenie pracovnej skupiny pre komunikáciu s dodávateľom a jej súčinnosť vo vzťahu k dodávateľovi a zákazke (členovia – interní zamestnanci).
 • Testovanie a retestovanie – metóda testovania a pripomienkovania (napr. záťažový test, odskúšanie každej funkcie, overenie neštandardných situácií) e – learningovej verzie všetkých vytvorených vzdelávacích programov
 • Preberanie (preberací/ak­ceptačný protokol – od pracovnej skupiny resp. od dodávateľa) e – learningovej verzie všetkých vytvorených vzdelávacích programov.
 • E – learningová verzia všetkých uvedených MVP vrátane ich multimediálnych verzií a didaktických pomôcok
 • Didaktické a ostatné pomôcky (licencie – práva používať) – pre 44 úplných modulových vzdelávacích programov

Metodológia

 • Vydanie a zverejnenie výstupov a ich prezentácia výstupov vytvorených činnosťou pracovných skupín v súčinnosti s aktivitou A1.3 – odborná diseminácia a publicita odbornej problematiky
 • Verejné pripomienkovanie spracovaných materiálov, zapracovanie pripomienok verejného pripomienkovania

Spätná väzba

 • Dotazník na identifikáciu problémov pre členov pracovných skupín (identifikácia a riešenie problémov vo vzťahu k činnosti pracovných skupín a výstupov)
 • Dotazník za účelom doladenia všetkých vytvorených vzdelávacích programov a vypracovania učebných materiálov a multimediálnych didaktických prostriedkov a prípadných zistených nedostatkov (využívanie supportu zo strany dodávateľa) – počas pilotného overovania
 • Dotazník pre zisťovanie spokojnosti cieľovej skupiny aktivity – osôb zúčastnených na aktivitách ďalšieho vzdelávania