Výstupy

Výstupy etapy 1.2.1

Výstupy etapy 1.2.2

 • Uskutočnené vzdelávacie programy pre tútorov vrátane skúšky na overenie odbornej spôsobilosti 
 • Poskytovanie poradenských služieb v poradenských centrách pre dospelých
 • Správa o realizácii modulového vzdelávacieho programu 
 • Vytvorenie 7 regionálnych a 18 malých PC t.j. uzatvorenie 25 zmlúv o nájme
 • Uzatvorených min. 57 pracovných zmlúv so zamestnancami poradenských centier

Verejné obstarávanie

 • Zriadenie riadiaceho výboru pre plnenie zákazky v zmysle platnej legislatívy (členovia – interní zamestnanci)
 • Vytvorenie pracovnej skupiny pre komunikáciu s dodávateľom a jej súčinnosť vo vzťahu k dodávateľovi a zákazke (členovia – interní zamestnanci).
 • Testovanie a retestovanie – metóda testovania a pripomienkovania (napr. záťažový test, odskúšanie každej funkcie, overenie neštandardných situácií) e – learningovej verzie všetkých vytvorených vzdelávacích programov
 • Preberanie (preberací/ak­ceptačný protokol – od pracovnej skupiny resp. od dodávateľa) e – learningovej verzie všetkých vytvorených vzdelávacích programov.
 • E-learningová verzia vzdelávacieho programu, učebné materiály a multimediálne didaktické prostriedky pre MVP
 • Didaktické a ostatné pomôcky (licencie – práva používať) – pre 1 úplný modulových vzdelávacích programov

Metodológia

 • Vydanie a zverejnenie výstupov a ich prezentácia výstupov vytvorených činnosťou pracovných skupín v súčinnosti s aktivitou A1.3 – odborná diseminácia a publicita odbornej problematiky

Spätná väzba

 • Dotazník na identifikáciu problémov pre členov pracovných skupín (identifikácia a riešenie problémov vo vzťahu k činnosti pracovných skupín a výstupov)
 • Dotazník na zber spätnej väzby za účelom odladenia fungovania poradenských centier a prípadných zistených nedostatkov 
 • Dotazník pre zisťovanie spokojnosti cieľovej skupiny aktivity – osôb zúčastnených na aktivitách ďalšieho vzdelávania