Výstupy

Výstupy etapy 1.3.1

Verejné obstarávanie

 • Zriadenie riadiaceho výboru národného projektu pre plnenie zákazky v zmysle platnej legislatívy
 • Testovanie a re-testovanie (metóda testovania a pripomien. – napr. záťažový test, odskúšanie každej funkcie, overenie neštandardných situácií,) systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb
 • Preberanie dodaného systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb a analýzy vzdelávacích potrieb (preberací/ak­ceptačný protokol)

Výstupy etapy 1.3.2

 • Výskum postojov jednotlivcov, zamestnávateľov a zástupcov vzdelávacích inštitúcií ku vzdelávaniu – dodávateľsky zabezpečený

1. Trnavský kraj: a.) zamestnávatelia: graf-piilohy-zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-ttsk.pdf, /files/articles/za­mestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-ttsk.pdf, b.) obyvatelia: graf-prilohy-obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-ttsk.pdf, obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-ttsk.pdf,

2. Trenčiansky kraj: a.) zamestnávatelia: graf-prilohy-zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-tsk.pdf, zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-tsk.pdf, b.) obyvatelia: graf-prilohy-obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-tsk.pdf, obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-tsk.pdf,

3. Nitriansky kraj: a.) zamestnávatelia: graf-prilohy-zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-nsk.pdf, zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-nsk.pdf, b.) obyvatelia: graf-prilohy-obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-nsk.pdf, obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-nsk.pdf,

4. Žilinský kraj: a.) zamestnávatelia: graf-prilohy-zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-zsk.pdf, zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-zsk.pdf, b.) obyvatelia: graf-prilohy-obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-zsk.pdf, obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-zsk.pdf,

5. Banskobystrický kraj: a.) zamestnávatelia: graf-prilohy-zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-bbsk.pdf, zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-bbsk.pdf, b.) obyvatelia: graf-prilohy-obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-bbsk.pdf, obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-bbsk.pdf,

6. Prešovský kraj: a.) zamestnávatelia: graf-prilohy-zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-psk.pdf, zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-psk.pdf, b.) obyvatelia: graf-prilohy-obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-psk.pdf, obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-psk.pdf,

7. Košický kraj: a.) zamestnávatelia: graf-prilohy-zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-ksk.pdf, zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-ksk.pdf, b.) obyvatelia: graf-prilohy-obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-ksk.pdf, obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-ksk.pdf,

8. Slovensko: a.) zamestnávatelia: graf-priiohy-zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-celkom.pdf, zamestnavatelia-postoje-k-czv-a-vi-celkom.pdf, odporucania.pdf, b.) obyvatelia: graf-prilohy-obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-celkom.pdf, obyvatelia-postoje-k-czv-a-vi-celkom.pdf, odporucania.pdf

 • Komunikačná stratégia (výsledok Výskumu postojov jednotlivcov, zamestnávateľov a zástupcov vzdelávacích inštitúcií ku vzdelávaniu)
 • Odborné materiály: Tvorba modulových vzdelávacích programov, Poskytovanie poradenstva pre dospelých a reklamno-propagačné materiály k projektu 
 • Kampaň 2013, 2014, 2015
 • Meranie účinnosti nástrojov/kampane voči osobám zúčastňujúcim sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania za účelom priebežného nastavovania jednotlivých úloh kampane
 • 7 regionálnych workshopov a 3 konferencie na disemináciu výsledkov 

Verejné obstarávanie

 • Zriadenie riadiaceho výboru národného projektu pre plnenie zákazky v zmysle platnej legislatívy
 • Vytvorenie pracovnej skupiny pre komunikáciu s dodávateľom (interní zamestnanci na PZ a externí zamestnanci na dohody) a jej súčinnosť s dodávateľom
 • Odborné posúdenie dodaných materiálov a schválenie plánu realizácie kampane na dané obdobie
 • Preberanie dodanej kampane a materiálov (preberací/ak­ceptačný protokol)

Výstupy etapy 1.3.3

 • Zanalyzovanie súčasných existujúcich možností financovania ďalšieho vzdelávania
 • Zadefinovanie požiadaviek na systém financovania ďalšieho vzdelávania
 • Finančný mechanizmus na podporu ďalšieho vzdelávania – návrh modelu (recenzia)
 • Recenzia vybraného materiálu

Výstupy etapy 1.3.4

 • Elektronický nástroj pre ďalšie vzdelávanie v kontexte celoživotného vzdelávania – odborný portál
 • Elektronický nástroj pre ďalšie vzdelávanie v kontexte celoživotného vzdelávania – register
 • Recenzia vybraného materiálu

Verejné obstarávanie

 • Zriadenie riadiaceho výboru národného projektu pre plnenie zákazky v zmysle platnej legislatívy
 • Vytvorenie pracovnej skupiny pre komunikáciu s dodávateľom (interní zamestnanci na PZ a externí zamestnanci na dohody) a jej súčinnosť s dodávateľom
 • Testovanie elektronických nástrojov pre ďalšie vzdelávanie

Výstupy etapy 1.3.5

 • Zosumarizovanie existujúcich legislatívnych úprav v rámci celoživotného vzdelávania
 • Zosumarizovanie európskych politík v oblasti celoživotného vzdelávania
 • Rozanalyzovanie týchto legislatívnych úprav a politík
 • Návrh nových legislatívnych úprav poprípade novelizovanie existujúcich
 • Návrh nových tém národných projektov v celoživotnom vzdelávaní
 • Analyticko – metodické činnosti smerujúce k rozvoju kvality vzdelávania a prípravy
 • Analyticko – metodické činnosti smerujúce k prepojeniu vzdelávania, výskumu a inovácií
 • Analyticko – metodické činnosti smerujúce k zjednodušeniu prístupov ku vzdelávaniu a príprave
 • Analyticko –metodické činnosti smerujúce k prispievaniu k sociálnej kohézii, aktívnemu občianstvu, medzikultúrnemu dialógu, rodovej rovnosti a ľudským právam vo vzdelávaní a príprave
 • Analyticko – metodické činnosti smerujúce k možnosti účasti osôb každého veku na vzdelávaní a príprave
 • Analyticko-metodické činnosti smerujúce k využívaniu IKT prostriedkov vo vzdelávaní a výchove
 • Analyticko – metodické činnosti smerujúce k zabezpečeniu posilňovania optimálneho využívania výsledkov vzdelávania a prípravy
 • Analyticko-metodické činnosti smerujúce k priblíženiu a prepojeniu vzdelávacích inštitúcií a podnikov

Výstupy etapy 1.3.6

 • Pracovná skupina pre komunikáciu s dodávateľom (interní zamestnanci na PZ a externí na dohody)
 • Didaktické a ostatné pomôcky (licencie – práva používať)
 • Dodané a využívané zariadenia a vybavenie pre odborné aktivity (preberací/ak­ceptačný protokol)

Metodológia

 • Vydanie a zverejnenie výstupov a ich prezentácia výstupov vytvorených v rámci et. 1.3.3 a et. 1.3.5 v súčinnosti s odbornou disemináciou a publicitou odbornej problematiky v rámci A1.3

Spätná väzba

 • Dotazník na identifikáciu problémov pre členov pracovných skupín (identifikácia a riešenie problémov vo vzťahu k činnosti pracovných skupín a výstupov)
 • Dotazník na zber spätnej väzby za účelom doladenia monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb a prípadných zistených nedostatkov (využívanie supportu zo strany dodávateľa) – počas prípravnej a realizačnej fázy 
 • Získavanie spätnej väzby od užívateľov systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb – metóda dotazníkového prieskumu
 • Dotazník na zber spätnej väzby za účelom doladenia diseminačnej kampane a prípadných zistených nedostatkov (využívanie supportu zo strany dodávateľa) – počas prípravnej aj realizačnej fázy
 • Dotazník pre zisťovanie spokojnosti cieľovej skupiny aktivity – osôb zúčastnených na aktivitách ĎV
 • Dotazník na identifikáciu problémov pre členov pracovných skupín (identifikácia a riešenie problémov vo vzťahu k činnosti pracovných skupín a výstupov etapy 1.3.3.)
 • Dotazník pre zisťovanie spokojnosti používateľov elektronického nástroja pre ĎV v kontexte CV
 • Získavanie spätnej väzby od užívateľov zariadenia a vybavenia – metóda dotazníkového prieskumu