Kontakty

Aká je naša misia?

Hlavným poslaním poradenských centier pre dospelých je podporovanie celoživotného vzdelávania občanov v osobnostnom rozvoji a uplatnení sa na trhu práce. Našou misiou je podporovať celoživotný rozvoj vzdelanostného potenciálu jednotlivca a celej spoločnosti.

V rámci Národného projektu sme zriadili 25 PCD kde pracuje a poskytuje komplexné poradenské služby pre dospelých 57 tútorov.

Zámerom vzniku poradenských centier pre dospelých (PCD) bolo vyplniť chýbajúci priestor pri poskytovaní odborného poradenstva pri voľbe povolania, zamestnania, či celoživotného vzdelávania pre zamestnaných dospelých. Na stredných školách je tento typ poradenstva zabezpečovaný prostredníctvom výchovného poradcu, nezamestnaní majú možnosť získať poradenstvo prostredníctvom kariérového poradcu ÚPSVaR. Poradenské centrum pre dospelých prináša riešenie práve pre dospelú pracujúcu populáciu, či osoby v post produktívnom veku, ktoré majú záujem o svoj ďalší rozvoj.