Kontakty

Úlohy poradenských centier pre dospelých:

 • Práca s klientmi poradenských centier s ohľadom na ich individuálne a skupinové potreby
 • Účasť na aktivitách Kampane v rámci regiónu
 • Účasť na rozvoji siete regionálnych aktérov v oblasti ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých a monitorovaní a prognózovaní vzdelávacích potrieb
 • Získavanie regionálnych dát pre účely monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb
 • Organizácia pravidelných tematických workshopov so zamestnávateľmi, individuálny kontakt s regionálnymi zamestnávateľmi a malými zamestnávateľmi
 • Tvorba odborných podkladov pre účely centier ďalšieho vzdelávania zahŕňajúce metodické a podporné materiály pre fungovanie centier a realizáciu tútorovania
 • Tvorba malých vzdelávacích skupín na základe identifikácie vzdelávacích potrieb
 • Prieskumy v regióne na aktualizácie stavu ďalšieho vzdelávania v regiónoch
 • Analytická činnosť
 • Štúdium podkladov potrebných pre efektívne fungovania centier
 • Organizácia práce v súlade s projektom a harmonogramom pre plynulý chod aktivity
 • Práca s cieľovou skupinou, t.j. účastníkmi školení a osobami zúčastňujúcimi sa na ďalšom vzdelávaní
 • Metódy sieťovania regionálnych aktérov
 • Cieľom je podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov. Aktivita sa zameriava na rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v cieli Konvergencia (všetky regióny SR s výnimkou BSK).