MODULOVÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

LEKTOR ĎVMANAŽÉR ĎVPRACOVNÍK RIADENIA
PROJ. EÚ
PREDSEDA /
ČLEN SKÚŠOBNEJ KOMISIE
TÚTOR
V PORADENSTVE

MODUL Č.1
andragogické kompetencie

MODUL Č.2
didaktické kompetencie

MODUL Č.3
sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie

MODUL Č.1
osobitosti vzdelávania dospelých

MODUL Č.2
vzdelávanie v organizácii

MODUL Č.1
projektové riadenie

MODUL Č.2
finančné riadenie projektu

MODUL Č.3
publicita

MODUL Č.4
monitorovanie projektu

MODUL Č.5
životný cyklus externých zákaziek

Predseda a člen skúšobnej komisie na overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie

MODUL Č.1
poradenstvo pre dospelých

MODUL Č.2
koučing v poradenskom centre pre dospelých

MODUL Č.3
podporné nástroje v poradenskom centre pre dospelých

MVP – 40 PROFESIÍ

Modulové vzdelávacie programy pre získanie úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie v 40 najžiada­nejších profesiách v oblasti remesiel a služieb.

 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI